Louis Katz

Hollow Rim Bowl

Approximately 1980

Stoneware, Korean Celadon