Louis Katz

Platter

Approximately 1980

Stoneware, Korean Celadon