Louis Katz

Bowl

Approximately 1980

Korean Celadon