Louis Katz

Shallow Bowl

Approximately 1980

Shino